Al instal·lar wordpress i entrar a un blog, els arxius que wordpress carrega primer són els següents. – Primer de tot, se’n va a index.php, que és l’arxiu principal i el qui cridarà a tots els que vindràn a posteriori. – Després d’aquí, es crida un dels arxius següents, depenent si es va a un article, a una pàgina, etc. page.php content.php archive.php 404.php search.php single.php – Finalment es crida l’arxiu sidebar.php i tot seguit el footer.phpRead More →

Al parlar de wordpress, ens trobem davant un gestor de continguts que consta de plantilles ja creades per a mostrar el contingut d’un blog. Tot i això, aquestes plantilles es poden modificar si es sap accedir als arxius adeqüats. Ens preguntem, on trobar aquests arxius? Doncs bé, en un blog nosaltres podem decidir quin tema li posem (depenent del tema a escollir, la informació es mostrarà d’una manera o d’una altra, pot variar tant el seu color, com les dimensions o la tipografia del text, etc.). Un cop tenim escollit el tema del nostre blog, només hem de recordar el seu nom per així poderRead More →

El parallax et crea diferents capes dins de la web que es mouen a diferents velocitats utilitzant el scroll del ratolí. Aquest efecte crea una interacció entre les capes i una animació. Hi ha molts pluguins per fer el parallax, però deixo aqui un link del més senzill que va trobar en Jordi Màrquez i em va facilitar en una de les tutories. http://markdalgleish.com/projects/stellar.js/Read More →

Hi ha diferents maneres d’obtenir el permalink d’un post: get_permalink(), the_permalink() o post_permalink() get_permalink() És la que wordpress te com a oficial a la seva web. La funció torna l’url del post o página actual, en cas d’estar dins d’un loop tornarà l’url del post que correspongui. El $id és opcional, indica l’ID del post, pagina o objecte. La $estructura és opcional, per defecte serà false, en el cas de posar-hi true la funció retornarà l’estructura de l’url. the_permalink() Molt semblant a la funció anterior però més simple. S’ha d’utilitzar dins els cicles loop. No necessita paràmetres, simplement treu l’url del post actual. post_permalink() SemblantRead More →

Per poder pujar o enviar arxius a través d’un formulari caldrà afegir l’atribut multipart/form-data de l’enctype. Mostra una caixa de text, que forma part del d’un formulari, on l’usuari ha d’especificar la ruta de l’arxiu a l’ordinador per tal d’enviar-ho al servidor. Per permetre que l’arxiu s’enviï hem de tenir en compte: Existeixen dos metodes: Get i Post. Per poder fer-ho, en aquest cas, ens caldrà enviar-ho amb post Existeix un protocol per enviar informació des de la url. Aquest ens permet saber si és text o elements més complexes. Si no s’especifica el valor de l’enctype s’aplica un valor per defecte, que indica queRead More →

Part HTML: <!DOCTYPE html> <html> <body> <form action=”upload.php” method=”post” enctype=”multipart/form-data”> Select image to upload: <input type=”file” name=”fileToUpload” id=”fileToUpload”> <input type=”submit” value=”Upload Image” name=”submit”> </form> </body> </html> Script PHP: <?php $target_dir = “uploads/”; $target_file = $target_dir . basename($_FILES[“fileToUpload”][“name”]); $uploadOk = 1; $imageFileType = pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION); // Check if image file is a actual image or fake image if(isset($_POST[“submit”])) { $check = getimagesize($_FILES[“fileToUpload”][“tmp_name”]); if($check !== false) { echo “File is an image – ” . $check[“mime”] . “.”; $uploadOk = 1; } else { echo “File is not an image.”; $uploadOk = 0; } } ?> Explicació codi: $target_dir = “uploads” – especifica el directori on es guardaranRead More →

La plataforma WordPress té una sèrie de funcions que permeten inserir el codi d’altres documents PHP de manera automàtica. És el cas d’alguns d’aquests exemples: El codi <?php get_sidebar(); ?> automàticament obté el document “sidebar.php”. Es pot ampliar de manera que agafi documents secundaris: get_sidebar(‘segon’) agafarà el document sidebar-segon.php. get_post_format() > agafa el tipus de post que es determina a través del propi WordPress (galeria, link, citació…) get_template_part (‘content’,’page’) > es serveix del document “content_page.php”. Si és un contingut estàndard o no existeix el que li demanem, agafarà el “content.php”. Si no hi ha contingut (una categoria sense articles, per exemple), utilitza el document “content-none.php”. get_permalink () etRead More →

Un sidebar a WordPress és la zona on es situen els widgets, normalment en una columna lateral. WordPress permet definir diferents sidebars que podem ubicar a qualsevol dels arxius del nostre theme segons ens interessi. Normalment s’utilitza el mateix sidebar a tots els arxius fent que la informació que es mostri al visitant a la zona de widgets sigui la mateixa independentment de la pàgina que estigui visitant. Això no ha de ser així necessàriament, és possible utilitzar un sidebar concret segons si és una pàgina, una categoria, un arxius, etc. A més, podem crear altres zones per widgets diferents a la barra o columnaRead More →

La variable $_FILES és una variable que permet pujar un arxiu a un lloc web. Aquest arxiu pot ser .pdf, .doc, imatges (.jpg, .png), etc. Els seus atributs són els següents: <?php [‘name’] ?> Aquest atribut dóna el nom de l’arxiu. Ex: nom_arxiu.jpg <?php [‘arxiu’] ?> L’atribut arxiu dóna el nom que es troba dins del formulari on hi col·loquem el següent. <html> input type name=”nom”; </html> Per tant, aquest atribut retornaria la paraula “nom”. <?php [‘error’] ?> En cas d’error, aquest atribut retorna el missatge corresponent a l’error que s’hagi donat al pujar un arxiu (ja sigui de servidor, o perquè supera la mida màximaRead More →

Per tal d’enviar fitxers a través d’una pàgina, cal crear un formulari que contingui uns camps determinats: <form id=”form_id” name=”form_name” action=”phpmailer.php” method=”post” enctype=”multipart/form-data”> <!– “enctype” és necessari per enviar arxius en un formulari –> <input type=”file” name=”arxiu” /> <input type=”submit” value=”Enviar” name=”submit” /> </form> És important no oblidar-nos del camp “enctype” i el seu corresponent atribut “multipart/form-data“. Juntament amb input type=”file”, aquest tipus de codificació permet enviar els fitxers de forma segura. Òbviament, també cal tenir configurat un fitxer extern PHP que gestioni l’enviament de dades i que tingui una estructura similar a aquesta: <?php $to = “correu@correu.cat”; $subject = “Enviament fitxers”; $file = $_POST[‘arxiu’];Read More →