ImageInject es un pulguin que te permite buscar y agregar imagenes sin copyrigth. Después de la instalación i de asegurarnos de que el pulguin esta Activado podemos buscar imágenes de la siguiente manera. Para buscar imágenes simplemente se escribe cualquier palabra clave y pinchamos en “Buscar”. Puedes utilizar los enlaces al lado del cuadro de búsqueda para copiar rápidamente el título del artículo. Para obtener más resultados, simplemente repite la búsqueda con la misma palabra clave. Las fotos se añadirán a su búsqueda actual. También puede hacer otra búsqueda de una palabra clave diferente – los resultados para ambas palabras clave se le aparecen al lado del las otras,Read More →

En aquest apartat explicarem com es diferencia el domini d’una pàgina web al d’una app per a mòbils/tablets. En una pàgina web, podem tenir el domini següent: www.google.es En canvi, a l’hora de crear un domini per una app, s’escriu diferent: cat.eram.tm2  cat fa referència al .com, .es, etc. d’una pàgina web. eram fa referència a google, si ens fixem en l’exemple anterior. tm2 fa referència al nom de la carpeta que s’ha creat per a la apliació mòbil Ressaltar un aspecte important, i és que un cop es crea un domini per a una app, aquest no pot ser duplicat, és a dir. NoRead More →

Per a treballar des de la terminal s’utilitzen codis específics i a vegades un pel complexes. Per exemple, si volem llistar totes les carpetes d’un lloc, hem d’escriure: ls En el cas que vulguem accedir dins d’una carpeta en concret, anomenada “treball” per exepmle, ho farem de la següent forma: cd treball  Read More →

A vegades quan estem treballant un projecte en un ordinador i volem traspassar a un altre. Després de copiar els fitxers pertinents i exportar la seva base de dades, podem tenir problemes amb la connexió. El problema podria ser que el MAMP estiguess configurat en diferents ports i això causes que MAMP no trobes la relació. MAMP per defecte usa el port 8888 però la majoria de cops es treballa amb el port 80. Per comprovar-ho només hem d’iniciar el MAMP, clicar a preferències i canviar els ports.  Read More →

Primer de tot instal·lar el NodeJS (https://nodejs.org/): Obrim el terminal i escrivim sudo npm install –g phonegap  A continuació fem el mateix per instal·lar “cordova” sudo npm install –g cordova cordova create PROVA com.example.prova Aplicacio PROVA – nom de la carpeta es.example.com – servidor Aplicacio – nom de l’app    Seguidament entrem a la carpeta i, en el nostre cas, per crear-la per iOS escrivim la següent comanda: cordova platform add ios    Read More →

Introduït l’octubre de 2003 juntament amb la versió 10.3 de Mac OS X, Xcode és l’entorn de desenvolupament integrat (IDE) creat per Apple que treballa de manera conjunta amb Interface Builder (eina gràfica per crear interfícies d’usuari) i que es pot descarregar de manera gratuïta desde Mac App Store. Pot funcionar amb codi C, C++, Objective-C, Objective-C++, AppleScript i Java gràcies a una gran gama de models de programació.Read More →

Per assegurar-nos que es vol realitzar una acció d’un enllaç on hem clicat i, per tant, evitar que es compleixi per haver clicat aquest enllaç per error, podem escriure el següent codi dins la mateixa etiqueta <a>. Al clicar sobre l’enllaç, apareixerà un missatge d’alerta del navegador amb el text especificat entre parèntesi i ens permetrà decidir si volem realitzar l’acció amb el botó “Acceptar” o denegar-la amb el botó “Cancelar”. <a onclick=”javascript: return confirm(Text);” href=”elnostreenllaç.php”> Per exemple, es podria aplicar en un vincle que provoca que s’esborri un cert contingut de la web on ens trobem. D’aquesta manera ens asseguraríem que realment es vol borrar. <p><aRead More →

El metode .hasClass() serveix per determinar si algun dels elements coincidents s’assignen a la classe que els hi és donada. Aquest retornarà true si la classe és assignada a un element, tot i si les altres classes també ho estàn. Exemple: <div class=”foto”> <img src=”<?=$row[‘foto_foto’]?>”> <h2><?=$row[‘foto_nom’]?></h2> <button class=”like” rel=”<?=$row[‘foto_id’]?>”>LIKE</button> <button class=”dislike”>DISLIKE</button> </div> <script> $(‘.foto.button’).click(function(){ console.log (‘click’); var id = $(this).attr(‘rel’); console.log (‘id’); if ($(this).hasClass(‘like’)){ var opcio = ‘m\’agrada’; }else{ var opcio = ‘no m\’agrada’; } En aquest cas, la classe utilitzada es like.Read More →

La funció LEFT JOIN uneix taules de la base de dades buscant només els elements que es necessiten. D’aquesta manera, retorna les dades de les files de la primera taula ‘taula1’ coincidents amb les de les files de la segona taula ‘taula2’. $la_meva_variable = ‘SELECT * FROM taula1 LEFT JOIN taula2 ON columna_taula1 = columna_taula2; A l’exemple anterior hem unit la ‘columna_taula1’ de la ‘taula1’ amb la ‘columna_taula2’ de la ‘taula2’. Sovint, per facilitar-nos la manera de vuere la informació en la BBDD, se sol posar la nomenclatura “_fk” al darrere de cada contingut que sigui coincident amb el d’algun altre taula.    Read More →

En llenguatge SQL, si es vol ordenar el contingut de les columnes d’una taula d’una Base de Dades, s’utilitzarà la funció “ORDER BY”. Per defecte ordena els resultats de manera ascendent, així que per ordenar-los de manera descendent es posarà “DESC” més endavant. Per exemple, si tenim una taula que s’anomena “taula” i volem seleccionar tots els elements d’una de les seves columnes “columna_1” per ordenar-los de manera descendent, farem el següent: $la_meva_variable = ‘SELECT * FROM taula ORDER BY columna_1 DESC’; La ordenació la crearem en una variable per més endavant poder executar les consultes que vulguem dur a terme.  Read More →