A PHP les cookies es controlen per mitjà d’una funció, que ens serveix per tal de poder-les generar i guardar-les en el navegador de l’usuari. És la funció setcookie(), que rep varis paràmetres, entre ells, el nombre de la cookie, el valor i la caducitat. L’únic paràmetre que és obligatori és el primer, els restants són opcionals, però tot i això aquí us deixarem un llistat amb tots els possibles paràmetres i les seves explicacions:Read More →

Un cicle és un bit de codi molt útil, que repeteix una sèrie d’instruccions. Per exemple, enlloc que escriure echo moltes vegades, simplement podem utilitzar el codi següent: <?php for ($bisiesto = 2004; $bisiesto < 2050; $bisiesto = $bisiesto + 4) { echo “<p>$bisiesto</p>”; } ?> Aquest codi escriu els anys bixets des de l’any 2004 fins l’any 2050, sumant 4 cada vegada perquè siguin anys bixets.Read More →

Segurament alguns de nosaltres ens hem frustrat intent explicar-li a Javascript que un número ha de ser donat si l’usuari escriu una variable exactament d’una manera, o de manera diferent, o simplement activar una funció quan més d’un element compleixi els requisits. He fet un petit recull dels Operadors de comparació i operadors lògics, que serveixen per molts d’aquests casos conflictius que no sabem resoldre.   Operador Descripció Comparació == igual que x == 8 === igual valor i igual tipus x === “5” x === 5 != NO igual x != 8 !== NO igual valor i NO igual tipus x !== “5” xRead More →

Aquestes condicions s’utilitzen per a fer comparacions. Les “if” s’utilitzen sorbretot en comparacions les quals la resposta és verdadera, és a dir “sí” o “true”. Les sentencies if es formen amb la paraula clau if, una condició i dos claus { }. Per tant, si la resposta a la condició es “si”, el codi de dins de les claus es donarà a terme. Exemple: <?php $edat = 18; if( $edat < 16 ) { echo “Ets menor d’edat”; } ?> Per una altra banda, les “else” s’utilitzen per a les condicions les quals la resposta és falsa, per tant, si la condició és false, nomèsRead More →

Per a declarar un array, primerament hem de saber que existeixen arrays de dos tipuss. Indexats i associatius. Creem un array indexat <?php $elmeuarrayindexat = array (“platans”, “llimones”, “peres”); ?>   Mostrem per pantalla un element de l’array indexat. A l’exemple posterior es mostrarà per pantalla l’element que correspon a la posició 1 d’aquest array, llimones. Ja que el primer element correspon a la posició 0, el segon a la 1, i així succesivament. <?php echo elmeuarrayindexat[1]; ?>   Creem un array associatiu <?php $elmeuarrayassociatiu = array (‘Nom’ => ‘Jordi’, ‘Edat’ => 20, ‘Alçada’ => 1,80); ?>   Mostrem per pantalla un element de l’array associatiu. EnRead More →

 Quan un usuari prem el botó enviar d’un formulari, la informació que contenien tots els camps son enviats a una direcció URL des d’on tindrem que recuperar-la per tractar-la d’una manera. Per exemple si comprem, haurem de recuperar les dades d’aquesta compra. Aquesta informació “viatja” per diferentes variables que podrem recuperar mitjançant PHP. Una de les formes es $_POST. POST ens permet recuperar dades enviades desde un formulari amb el mètode POST. Escriu  aquest codi i guarda-ho al servidor, introdueix un nom en el camp y visualitza el resultat:   <form name=”formulario” method=”post” action=”ejemploPost.php”> Nombre: <input type=”text” name=”nombre” placeholder=”Tu nombre aquí”> <input type=”submit”> </form>   AbansRead More →

Si s’han utilitzat arrays amb elements associats entre ells i es vol comprovar la seva coincidència de forma no manual es pot utilitzar un bucle “foreach”. Per exemple, si es té un array “$usuari” que conté la següent informació –els noms d’usuari com a clau, que s’assignaran a la variable $nom, i les contrasenyes com a valor, assignades a la variable $pass– es pot escriure el següent codi: foreach ($usuari as $user => $pass){ echo ‘<p>’.$user.’: el password és ‘.$pass.'</p>’; if (($user == $_POST[‘usuari’]) && ($pass == $_POST[‘password’])){ echo ‘usuari existeix’; } }        Read More →

Les funcions “include“, “require” serveixen per agafar un tall de codi del PHP i comprovar que coincideixi amb el nostre llistat,  aplicació, etc. Malgrat que els seus comportaments són molt similars, no funcionen exactament de la mateixa manera. <?php include ‘menu.php’;?> <?php require ‘menu.php’;?> Els require s’utilitzen quan el codi (o fitxer) és necessari per executar l’aplicació. Si no ho troba, mostrarà un missatge d’error i l’aplicació s’aturarà. En canvi, amb include l’aplicació continuarà executant-se igualment en cas de no trobar-lo. També existeixen el “require_once” i l’”include_once“: funcionen de la mateixa manera que els anteriors, respectivament, però en aquest cas, l’aplicació comprovarà que el codi (o fitxer) ja hagi estat inclòs: en cas afirmatiu, no tornarà a incloure’l deRead More →

Les instruccions “if… else if… else if” permeten resoldre pràcticament totes les decisions que s’han de prendre en programació, però trobem casos amb que volem avaluar condicions amb una estructura per la que requerim d’una instrucció alternativa: switch.Read More →

Les variables especials, a diferencia de les normals, son aquelles que comencen per el símbol $ seguidament d’una barra baixa i amb la paraula que contingui en majúscules. Les que vam dir a classe i les que més utilitzarem son: $_SERVER //Aquesta variable conté informació de l’entorn del servidor i d’execució d’aquest $_POST //funciona enviant la informació a través de formularis, sense mostrar-la a la URL. La informació que s’envia per post va en el cos de la solicitud HTTP o encriptada $_GET //son dades que quan son enviades a la URL i carregades permeten veure la información que l’usuari ha sol·licitat $_COOKIES //permet guardarRead More →