Les funcions “include“, “require” serveixen per agafar un tall de codi del PHP i comprovar que coincideixi amb el nostre llistat,  aplicació, etc. Malgrat que els seus comportaments són molt similars, no funcionen exactament de la mateixa manera. <?php include ‘menu.php’;?> <?php require ‘menu.php’;?> Els require s’utilitzen quan el codi (o fitxer) és necessari per executar l’aplicació. Si no ho troba, mostrarà un missatge d’error i l’aplicació s’aturarà. En canvi, amb include l’aplicació continuarà executant-se igualment en cas de no trobar-lo. També existeixen el “require_once” i l’”include_once“: funcionen de la mateixa manera que els anteriors, respectivament, però en aquest cas, l’aplicació comprovarà que el codi (o fitxer) ja hagi estat inclòs: en cas afirmatiu, no tornarà a incloure’l deRead More →