Zebra_Image és una llibreria escrita amb PHP que et permet la manipulació d’imatges, sense necessitat de cap extensió. Aquesta llibreria porta funcions per poder canviar la mida, reflectir, girar, retallar, etc., a més de diversos filtres per transformar les imatges a negatiu, escala de grisos modificar el contrast, difuminar, etc. Tot això es fa d’una manera senzilla i només cal seguir els passos i aplicar la funció desitjada. Per descarregar-la o més informació: http://stefangabos.ro/php-libraries/zebra-image/Read More →

La funció round() s’utilitza per arrodonir números decimals. echo(round(0.6)); //1 echo(round(0.5)); //1 echo(round(0.49)); //0 echo(round(-4.6)); //-5 echo(round(-4.4)); //-4 La funció ceil() s’utilitza per arrodonir números decimals cap amunt, és a dir, l’enter que té per sobre, independentment del número decimal. echo(ceil(0.6)); //1 echo(ceil(0.4)); //1 echo(ceil(-5.1)); //-5 echo(ceil(-5.9)); //-5 La funció floor() s’utilitza per arrodonir números decimals cap avall. echo(floor(0.6)); //0 echo(floor(0.4)); //0 echo(floor(-5.1)); //-6 echo(floor(-5.9)); //-6        Read More →

En aquesta entrada s’explicarà un truc per a treballar amb wordpress quan es modifica un tema de wordpress per adaptar-lo a un disseny personal. El truc és el següent: A l’hora de mostrar les imatges a la nostra plantilla, el primer que s’ha de fer és copiar la carpeta que conté totes les nostres imatges (normalment s’anomena img, images, etc.) i col·locar-la dins el tema de wordpress corresponent perquè les detecti. Tot seguit, s’ha de canviar la ruta a l’arxiu html, ja que normalment és quelcom semblant al següent: <html> <img src=”../img/imatge.jpg”; </html> Però wordpress no detecta l’imatge, perquè la carpeta d’imatges l’hem col·locat dinsRead More →

Un Framework ofereix components com una llibreria, però a més proporciona plantilles o esquelets que defineixen el funcionament de les aplicacions. Per exemple, per una aplicació senzilla el Framework subministra un centre de notificacions, pasteboard, … que permeten manejar i controlar pràcticament tota l’aplicació sense la necessitat d’escriure molt de codi. Per una aplicació basa en documents, la plantilla s’encarrega de cada un dels document oberts (títols de les finestres, canvis en el contingut de cada una, notificar si el document que s’està a punt de tancar té canvis sense guardar, etc.). Aquestes plantilles que ofereix el Framework es poden adaptar a diferents necessitats. I,Read More →

Assignar variables com si fossin un array <?php $elmeu_array = array(“Gos”,”Gat”,”Cavall”); list($a, $b, $c) = $elmeu_array; echo “Tenc varis animals, a $a, a $b and a $c.”; ?> Quan es mostri echo sortiran les variables $a(gos), $b(gat) i $c(cavall)Read More →

Phpmailer és una classe php que permet enviar correus. Per entendre millor el seu funcionament utilitzarem el següent exemple: Si tenim una pàgina de registre i volem que l’usuari registrat rebi un missatge a la seva adreça de correu electrònic automàticament, haurem de crear un fitxer (anomenat generalment phpmailer.php) amb el següent codi en format php: <?php $to = $email; $subject = “Benvingut a Phrasam”; $message = “Benvingut a Phrasam, l’espai on trobaràs la manera de dir el que sents!”; $from = $_POST[’email’]; $name = $_POST[‘nom’]; $headers = “From: Phrasam”; mail($to,$subject,$message,$headers,$from); ?> La variable $to ens permet especificar a qui anirà dirigit el correu (en aquestRead More →

Moltes vegades, quan estem realitzant codi de programació (ja sigui html, css, php, etc.), ens preguntem: i aquesta variable d’on prové? Perquè aquesta variable té aquest nom i no un altre? Doncs bé, aquí explicarem un exemple d’un error que és molt comú cometre’l si no hi ha certs conceptes clars a l’hora de treballar amb formularis. Al crear un formulari amb html, podem tenir el següent: <html> <input type=”text” name=”usuari”/> </html> Hem creat un input que és de tipu text i que l’hi assignem el nom: usuari. Per tant, si volem agafar aquesta variable del formulari, tant si està enviat amb post com ambRead More →

Descrit de manera molt resumida, AJAX –acrònim d’Asynchronous JavaScript And XML– és una tecnologia que ens permet realitzar accions en una pàgina web que necessitin una resposta del servidor sense recarregar-la. Amb això aconseguim que la nostra web sigui dinàmica i, per tant, obtenir un disseny més atractiu. Alguns exemples del que podem fer: Un enllaç que comprovi si un valor existeix ja en una base de dades. Completar un camp de text de recerca amb valors suggerits per la nostra web. Un xat web. etc.Read More →

Avui parlarem de la funció get, que permet carregar arxius d’una pàgina a una altra. Vegem-ne uns exemples tot seguit: 1. Aquesta primera funció carrega l’arxiu sidebar.php get_sidebar(); 2. Tot seguit, veiem la funció que carrega l’arxiu header.php get_header(); Finalment, si tenim més d’un header creat (header_primer.php, header_segon.php, etc.), per a poder carregar aquests arxius es fa de la següent forma: get_header(‘primer’); get_header(‘segon’);  Read More →

El PHPMailer és una classe creada específicament per fer més senzill l’enviament d’emails que tenen característiques complexes, i la veritat és que és bastant útil i potent. Permet enviar emails amb arxius adjunts, diferents tipus de servidors SMTP (amb o sense autenticació d’usuari), alhora que dóna suport a altres característiques de la funció mail() nativa de PHP, però d’una manera una mica més simple. Aquestes són algunes de les característiques mes importants que té i que proporciona aquesta classe: Es pot utilitzar en molts projectes de codi obert : WordPress , Drupal , 1CRM , SugarCRM , Yii , Joomla ! etc. Suport SMTP integrat –Read More →