Phpmailer és una classe php que permet enviar correus. Per entendre millor el seu funcionament utilitzarem el següent exemple: Si tenim una pàgina de registre i volem que l’usuari registrat rebi un missatge a la seva adreça de correu electrònic automàticament, haurem de crear un fitxer (anomenat generalment phpmailer.php) amb el següent codi en format php: <?php $to = $email; $subject = “Benvingut a Phrasam”; $message = “Benvingut a Phrasam, l’espai on trobaràs la manera de dir el que sents!”; $from = $_POST[’email’]; $name = $_POST[‘nom’]; $headers = “From: Phrasam”; mail($to,$subject,$message,$headers,$from); ?> La variable $to ens permet especificar a qui anirà dirigit el correu (en aquestRead More →