Phpmailer

Phpmailer és una classe php que permet enviar correus. Per entendre millor el seu funcionament utilitzarem el següent exemple:

Si tenim una pàgina de registre i volem que l’usuari registrat rebi un missatge a la seva adreça de correu electrònic automàticament, haurem de crear un fitxer (anomenat generalment phpmailer.php) amb el següent codi en format php:

<?php
$to = $email;
$subject = "Benvingut a Phrasam";
$message = "Benvingut a Phrasam, l'espai on trobaràs la manera de dir el que sents!";
$from = $_POST['email'];
$name = $_POST['nom'];
$headers = "From: Phrasam";
mail($to,$subject,$message,$headers,$from);
?>

La variable $to ens permet especificar a qui anirà dirigit el correu (en aquest cas, a l’email que haurà introduït l’usuari, adjuntat amb la variable $email que suposadament s’haurà creat al formulari php del fitxer de registre).

A la variable $subject especificarem l’assumpte que es mostrarà quan es rebi el correu, igual com també es mostrara el missatge a la variable $message.

Tant pel que fa a $from com a $name, s’agafaran les dades obtingudes d’email i nom al haver-hi el “post”; i a $headers es mostrarà l’encapçalament del correu (en aquest cas qui l’envia).

Un cop fet això, s’executa el codi enviant un “mail” indicant, en format d’array, cap a qui va dirigit i totes les variables que s’han indicat prèviament.

I si el que volem és que s’enviï just quan sabem que s’ha registrat correctament l’usuari, només hem d’afegir el següent sota el codi de registre del fitxer de registre per tal que s’executi.

include('phpmailer.php');

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.