Bucle en Array

Si s’han utilitzat arrays amb elements associats entre ells i es vol comprovar la seva coincidència de forma no manual es pot utilitzar un bucle “foreach”.

Per exemple, si es té un array “$usuari” que conté la següent informació –els noms d’usuari com a clau, que s’assignaran a la variable $nom, i les contrasenyes com a valor, assignades a la variable $pass– es pot escriure el següent codi:

foreach ($usuari as $user => $pass){

   echo '<p>'.$user.': el password és '.$pass.'</p>';

   if (($user == $_POST['usuari']) && ($pass == $_POST['password'])){
     echo 'usuari existeix';
   }
}

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.