Funció ORDER BY en BBDD

En llenguatge SQL, si es vol ordenar el contingut de les columnes d’una taula d’una Base de Dades, s’utilitzarà la funció “ORDER BY”. Per defecte ordena els resultats de manera ascendent, així que per ordenar-los de manera descendent es posarà “DESC” més endavant.

Per exemple, si tenim una taula que s’anomena “taula” i volem seleccionar tots els elements d’una de les seves columnes “columna_1” per ordenar-los de manera descendent, farem el següent:

$la_meva_variable = 'SELECT * FROM taula
                     ORDER BY columna_1 DESC';

La ordenació la crearem en una variable per més endavant poder executar les consultes que vulguem dur a terme.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.