Hi ha diferents maneres d’obtenir el permalink d’un post: get_permalink(), the_permalink() o post_permalink() get_permalink() És la que wordpress te com a oficial a la seva web. La funció torna l’url del post o página actual, en cas d’estar dins d’un loop tornarà l’url del post que correspongui. El $id és opcional, indica l’ID del post, pagina o objecte. La $estructura és opcional, per defecte serà false, en el cas de posar-hi true la funció retornarà l’estructura de l’url. the_permalink() Molt semblant a la funció anterior però més simple. S’ha d’utilitzar dins els cicles loop. No necessita paràmetres, simplement treu l’url del post actual. post_permalink() SemblantRead More →