Sidebar a WordPress

Un sidebar a WordPress és la zona on es situen els widgets, normalment en una columna lateral. WordPress permet definir diferents sidebars que podem ubicar a qualsevol dels arxius del nostre theme segons ens interessi.

Normalment s’utilitza el mateix sidebar a tots els arxius fent que la informació que es mostri al visitant a la zona de widgets sigui la mateixa independentment de la pàgina que estigui visitant. Això no ha de ser així necessàriament, és possible utilitzar un sidebar concret segons si és una pàgina, una categoria, un arxius, etc.

A més, podem crear altres zones per widgets diferents a la barra o columna lateral, com el header o el footer. Això facilita poder ordenar i mostrar una informació diferent.

Per mitjà de la funció get_sidebar() direm a WordPress que carregui l’arxiu sidebar.php, que ha de contenir el codi necessari per mostrar els widgets que es desitjin a la sidebar. Aquesta funció es troba als arxius del theme (la gran majoria) en els que interessa disposar de widgets. De la mateixa manera get_sidebar(‘altres’) li dirà a WordPress que carregui un arxiu anomenat sidebar-altres-php que contindrà un codi diferent al sidebar per defecte. Només hem de substituir un arxiu per un altre per carregar el sidebar que ens interessi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.