Per tal d’enviar fitxers a través d’una pàgina, cal crear un formulari que contingui uns camps determinats: <form id=”form_id” name=”form_name” action=”phpmailer.php” method=”post” enctype=”multipart/form-data”> <!– “enctype” és necessari per enviar arxius en un formulari –> <input type=”file” name=”arxiu” /> <input type=”submit” value=”Enviar” name=”submit” /> </form> És important no oblidar-nos del camp “enctype” i el seu corresponent atribut “multipart/form-data“. Juntament amb input type=”file”, aquest tipus de codificació permet enviar els fitxers de forma segura. Òbviament, també cal tenir configurat un fitxer extern PHP que gestioni l’enviament de dades i que tingui una estructura similar a aquesta: <?php $to = “correu@correu.cat”; $subject = “Enviament fitxers”; $file = $_POST[‘arxiu’];Read More →