Enviar imatges en un formulari

Per poder pujar o enviar arxius a través d’un formulari caldrà afegir l’atribut multipart/form-data de l’enctype. Mostra una caixa de text, que forma part del d’un formulari, on l’usuari ha d’especificar la ruta de l’arxiu a l’ordinador per tal d’enviar-ho al servidor.

Per permetre que l’arxiu s’enviï hem de tenir en compte:

  • Existeixen dos metodes: Get i Post. Per poder fer-ho, en aquest cas, ens caldrà enviar-ho amb post
  • Existeix un protocol per enviar informació des de la url. Aquest ens permet saber si és text o elements més complexes.
  • Si no s’especifica el valor de l’enctype s’aplica un valor per defecte, que indica que s’envia text. Per tant cal especificar l’atribut “multipart/form-data”

Aquest atribut no conte caracters codificats i funciona de la següent manera:

<form action="demo_post_enctype.asp"
method="post" enctype="multipart/form-data">
  First name: <input type="text" name="fname"><br>
  Last name: <input type="text" name="lname"><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.