Si en algun remot cas necessitéssim mostrar tots els elements d’una base de dades (BBDD) els podriem mostrar mitjançant una taula, intercalant codi PHP, de la següent manera: 1. Haurem de crear la connexió MySQLi $db = new mysqli($conex[‘host’], $conex[‘user’], $conex[‘pass’],$conex[‘dbname’]);   2. Escriurem la consulta i l’executarem $sql = ‘SELECT usuari_id AS id, usuari_nom AS nom, usuari_email AS email FROM usuari’; $usuaris = $db->query($sql);   3. A una variable (en aquest cas $num_files li adjudicarem un número positiu perquè es compleixi la funció més endavant $num_files = $usuaris->num_rows;   4. Si es compleix la funció (si $num_files és true) s’executarà l’array associatiu següent, enRead More →

Amb la nova versió 5 de PHP va sortir al públic MySQLi, (la lletra i és d’improved), una versió millorada d’aquest sistema de gestió de bases de dades. El MySQLi està més orientat a objectes, i permet connectar amb la base de dades amb una sintaxi més simplificada (POO). Per exemple: Per crear una connexió amb una base de dades, en MySQL ho farem així: $db = mysql_connect($conex[‘host’]…); Mentre que en MySQLi, ho escriurem d’aquesta manera: $db = new mysqli($conex[‘host’]…); Entre altres millores, permet executar les instruccions de manera més ràpida que el seu equivalent en MySQL i permet agrupar un conjunt d’operacions en una solaRead More →