Mostrar els elements d’una base de dades en una taula automàticament

Si en algun remot cas necessitéssim mostrar tots els elements d’una base de dades (BBDD) els podriem mostrar mitjançant una taula, intercalant codi PHP, de la següent manera:

1. Haurem de crear la connexió MySQLi

$db = new mysqli($conex['host'], $conex['user'], $conex['pass'],$conex['dbname']);

 

2. Escriurem la consulta i l’executarem

$sql = 'SELECT usuari_id AS id,
					usuari_nom AS nom,
					usuari_email AS email
					FROM usuari';
					
	$usuaris = $db->query($sql);

 

3. A una variable (en aquest cas $num_files li adjudicarem un número positiu perquè es compleixi la funció més endavant

$num_files = $usuaris->num_rows;

 

4. Si es compleix la funció (si $num_files és true) s’executarà l’array associatiu següent, en què li concatenarem els diferents elements per crear una taula. $table s’anirà actualitzant, i és per això que prèviament li hem de donar un valor, encara que estigui buit

$table='';
	if ($num_files){
		while($row = $usuaris->fetch_assoc()){
			$table .= '<tr>';
			$table .= '<td>'.$row[id].'</td>';
			$table .= '<td>'.$row[nom].'</td>';
			$table .= '<td>'.$row[email].'</td>';
			$table .= '</tr>';
			}
		}

 

5. Per cridar la taula, a dins del body escriurem:

<table>
	<tr>
  	<th>ID</th>
    <th>Nom</th>
    <th>Email</th>
    </tr>
  <?=$table?>
  
</table>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.