Inserir i esborrar dades d’una BBDD

Per afegir dades en una base de dades es fa de la següent manera:

Primer de tot s’ha de crear la connexió amb la base de dades que es vol treballar:

<?php

$db = new mysqli($conex['host'],$conex['user'],$conex['pass'],$conex['dbname']);

?>

Tot seguit s’escriu la consulta:

<?php
$sql = 'INSERT INTO usuari SET
		usuari_nom="'.$usuari.'", 
		usuari_email="'.$email.'",
		usuari_password="'.$password.'"';
						
?>

Tot i això, llavors hem d’executar aquesta consulta, si no, no s’executa tot el procés i les dades no es posaràn enlloc.

<?php

$resultats = $db->query($sql);

?>

D’aquesta manera, a través d’un formulari, quan l’usuari es registri les seves dades quedaràn gaurdades automàticament a la base de dades corresponent.

Per a eliminar les dades d’un dels usuaris de la BBDD, es fa de la forma següent:

– Primer es crea la conexió amb la BBDD que es vol treballar, exactament de la mateixa manera que hem vist al començament del post.

– Tot seguit s’escriu la consulta:

<?php

$sql = 'DELETE FROM usuari WHERE usuari_id='.$_GET['id'];

?>

– Finalment s’executa la consulta:

<?php

$resultats = $db->query($sql);

?>

Amb aquesta consulta, s’esborraràn les dades de l’usuari que es clicka a través del seu id a la base de dades que ens hem conectat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.