En MySQL, quan escrivim la consulta demanant que ens llisti el contingut d’un array, per defecte ens el mostra tot; és a dir, ens mostra totes les entrades. Per tal de limitar-ho, s’afegeix aquest codi al final de la consulta: $sql = ‘SELECT * FROM foto LEFT JOIN usuari ON usuari_id = foto_usuari_fk LEFT JOIN categoria ON categoria_id = foto_categoria_fk LEFT JOIN liketable ON liketable_foto_fk = foto_id ORDER BY liketable_foto_fk DESC limit 5’; En aquest cas, només llistarà 5 ítems de la taula “foto”.Read More →

Amb la nova versió 5 de PHP va sortir al públic MySQLi, (la lletra i és d’improved), una versió millorada d’aquest sistema de gestió de bases de dades. El MySQLi està més orientat a objectes, i permet connectar amb la base de dades amb una sintaxi més simplificada (POO). Per exemple: Per crear una connexió amb una base de dades, en MySQL ho farem així: $db = mysql_connect($conex[‘host’]…); Mentre que en MySQLi, ho escriurem d’aquesta manera: $db = new mysqli($conex[‘host’]…); Entre altres millores, permet executar les instruccions de manera més ràpida que el seu equivalent en MySQL i permet agrupar un conjunt d’operacions en una solaRead More →