MySQL vs MySQLi

Amb la nova versió 5 de PHP va sortir al públic MySQLi, (la lletra i és d’improved), una versió millorada d’aquest sistema de gestió de bases de dades. El MySQLi està més orientat a objectes, i permet connectar amb la base de dades amb una sintaxi més simplificada (POO). Per exemple:

Per crear una connexió amb una base de dades, en MySQL ho farem així:

$db = mysql_connect($conex['host']...);

Mentre que en MySQLi, ho escriurem d’aquesta manera:

$db = new mysqli($conex['host']...);

Entre altres millores, permet executar les instruccions de manera més ràpida que el seu equivalent en MySQL i permet agrupar un conjunt d’operacions en una sola transacció.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.