Sentències Switch

Una sentència switch és util quan tenim una sèrie de condicions if/else if /else amb múltiples expressions que depenen del mateix valor.

La sentència switch funciona com la condició if. Si una condició és verdadera, s’executa un bloc de codi.

<?php
switch(2){

case 0:
 echo 'El valor és 0';
 break;

case 1:
 echo 'El valor és 1';
 break;

case 2:
 echo 'El valor és 2';
 break;
}

case 3:
 echo 'El valor no és 0, ni 1 ni 2';
 break;
?>

En aquest cas, cada case és una condició if. Si el número val 0, mostra per pantalla ‘el valor és 0’, si el número val 1, mostra per pantalla ‘el valor és 1’. Per tant, com que el valor val 2, quan s’executi aquest codi es mostrarà: El valor és 2.

Al posar break al final de cada case és perquè un cop trobi la condició verdadera, surti i no executi tot el codi posterior.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.