Tal i com s’explica en aquest post, l’error_reporting serveix per mostrar els errors existents en un document PHP. Si el que volem, però, és filtrar part d’aquests errors i que determinats avisos no siguin visibles (com els ‘notice’, per exemple), el que hem d’escriure és el següent: error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); Així doncs, amb aquest codi sortiran tots els errors (“E_ALL”) excepte els notice (“E_NOTICE”).Read More →

Quan vulguem saber si el nostre codi conté errors i no sabem veure’ls, ens servirà de molta ajuda la següent funció: error_reporting();   En cas de no especificar el nivell d’error dins del parèntesi, ens retornarà l’últim nivell d’informe d’error utilitzat o l’actual. El més freqüent és voler veure tots els errors vigents, de manera que es complementa de la següent manera: error_reporting(E_All);  Read More →

En PHP, tenim la possibilitat de mostrar diferents missatges d’error en una sola pàgina segons el problema que hagi ocorregut. Per tal de mostrar-lo, calen tres passos: Crear el llistat de possibles errors: if ($_GET[‘error’]){ switch($_GET[‘error’]){ case 1: $error = ‘Ep, no pots entrar! ‘.$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]; break; case 2: $error = ‘Usuari i/o contrasenya incorrecta’; break; default: $error = ‘Error desconegut’; } } Ubicar-lo en un body per tal que ens mostri el missatge: <?php if ($_GET[‘error’]){ echo ‘<p class=”error”>’.$error.'</p>’; } ?>   I finalment, determinar en quins casos apareixerà un o altre missatge. header(‘location:index.php?error=1′); En el cas d’error 1, es mostra un missatge quan un usuariRead More →