Tal i com s’explica en aquest post, l’error_reporting serveix per mostrar els errors existents en un document PHP. Si el que volem, però, és filtrar part d’aquests errors i que determinats avisos no siguin visibles (com els ‘notice’, per exemple), el que hem d’escriure és el següent: error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); Així doncs, amb aquest codi sortiran tots els errors (“E_ALL”) excepte els notice (“E_NOTICE”).Read More →