Borrar usuaris de base de dades

Primer accedirem a la base de dades, en aquest cas carreguem l’arxiu on esta la clau d’accés (mysql).

<?php

$conex=array(
		'host'=>'localhost',
		'user'=>'elteuusuari',
		'pass'=>'latevacontrasenya',
		'dbname'=>'elnomdelatevabasededades');
		
$enc ="(3Sz";

?>

Ara crearem la conexió

$db = new mysqli ($conex ['host'],$conex ['user'],$conex ['pass'],$conex ['dbname']);

Consultem la id que volem eliminar

$sql ='DELETE FROM usuari
      WHERE usuari_id='.$_GET['id'];

Executo eliminar usuari

$usuaris = $db->query($sql);

Tornar a la pàgina on veus el llistat de usuaris (edit.php en aquest cas) per veure que s’ha borrat

header ('location:edit.php);

I ara ja sabem com eliminar un usuari de una base de dades.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.