Funcions MySQLi PHP 5

mysqli_affected_rows() –> Retorna el número de files afectades a l’operació prèvia de MySQL.

mysqli_autocommit() –> engega o para auto-committing (autoconfiar) les modificacions de la BBDD.

mysqli_change_user() –> canviar l’usuaris de la connexió de la BBDD especificada.

mysqli_character_set_name() –> retorna el caràcter per defecte posat a la BBDD.

mysqli_close() –> tanca la BBDD oberta anteriorment.

mysqli_commit() –> comet la transacció actual.

mysqli_connect_errno() –> retorna el codi de l’error de l’última connexió.

mysqli_connect() –> retorna la descripció de l’error de l’última connexió.

mysqli_data_seek() –> ajusta el punter dels resultats a una fila arbitrària en el conjunt dels resultats.

mysqli_debug() –> realitza operacions de depuració (eliminació d’errors).

mysqli_dump_debug_info() –> llença la informació del debug (depuració) al registre.

mysqli_errno() –> retorna l’últim codi d’error de la funció de crida més recent.

mysqli_error_list() –> retorna una llista d’errors de la funció de la crida més recent.

mysqli_error() –> retorna la descripció de l’últim error de la funció de la crida més recent.

mysqli_fetch_all() –> obté totes les files de resultats com una matriu associativa, una matriu numèrica o totes dues.

mysqli_fetch_array() –> obté una fila com una matriu associativa, una matriu numèrica o totes dues.

mysqli_fetch_assoc() –> obté una fila de resultat com una matriu associativa.

mysqli_fetch_field_direct() –> retorna les metadades per un sol camp en el conjunt de resultats, com un objecte.

mysqli_fetch_field() –> retorna el següent camp en el conjunt de resultats, com un objecte.

mysqli_fetch_fields() –> retorna una matriu d’objectes que representen els camps d’un resultat.

mysqli_fetch_lengths() –> retorna la llargada de les columnes de la fila actual en els camps d’un resultat.

mysqli_fetch_object() –> retorna la fila actual del conjunt de resultats, com un objecte.

mysqli_fetch_row() –> obté una fila d’un conjunt de resultats i el torna com un array enumerat.

mysqli_field_count() –> retorna el número de columnes de la consulta més recent.

mysqli_field_seek() –> estableix el camp cursor al camp de desplaçament determinat.

mysqli_field_tell() –> retorna la posició del cursor de camp.

mysqli_free_result() –> allibera la memòria associada a un resultat.

mysqli_get_charset() –> retorna un objecte de caràcters.

mysqli_get_client_info() –> retorna la versió del client MySQL de la llibreria.

mysqli_get_client_stats() –> retorna les estadístiques del client.

mysqli_get_client_version() –> retorna la versió de la biblioteca del client MySQL com un enter.

mysqli_get_connection_stats() –> retorna les estadístiques sobre la connexió del client.

mysqli_get_host_info() –> retorna el nom del servidor MySQL i el tipus de connexió.

mysqli_get_proto_info() –> retorna la versió del protocol de MySQL.

mysqli_get_server_info() –> retorna la versió del servidor de MySQL.

mysqli_get_server_version() –> retorna la versió del servidor MySQL com un enter.

mysqli_info() –> retorna informació sobre la consulta executada més recent.

mysqli_init() –> inicialitza el MySQL i retorna un recurs pel seu ús amb mysl_real_connect().

mysqli_insert_id() –> retorna l’id autogenerat fet servir a l’última consulta.

mysqli_kill() –> pregunta al servidor si pot matar un fil MySQL.

mysqli_more_results() –> comprova si hi ha més resultats d’una multiconsulta.

mysqli_multi_query() –> realitza una o més consultes a la BBDD.

mysqli_next_result() –> prepara el següent conjunt de resultats de mysqli_multi_query ().

mysqli_num_fields() –> retorna el número de camps d’un resultat.

mysqli_num_rows() –> retorna el número de files d’un camp de resultats.

mysqli_options() –> defineixen opcions extres de connexió i afecten el comportament d’una connexió.

mysqli_ping() –> fa ping a una connexió del servidor o s’intenta reconnectar si la connexió ha caigut.

mysqli_prepare() –> prepara una sentència SQL per a la seva execució.

mysqli_query() –> realitza una consulta a la BBDD.

mysqli_real_connect() –> obre una nova connexió al servidor MySQL.

mysqli_real_escape_string() –> omet caràcters especials d’una cadena pel seu ús en una sentència SQL.

mysqli_real_query() –> executa una consulta SQL.

mysqli_reap_async_query() –> retorna el resultat d’una consulta asíncrona.

mysqli_refresh() –> refresca taules o caches, o reinicia la replicació de la informació del servidor.

mysqli_rollback() –> desfà la transacció actual de la BBDD.

mysqli_select_db() –> canvia la BBDD per defecte per la connexió.

mysqli_set_charset() –> defineix el conjunt de caràcters de client predeterminat.

mysqli_set_local_infile_default() –> desfixa l’usuari definit responsable per carregar la comanda local “infile”.

mysqli_set_local_infile_handler() –> fixa la devolució de la funció per la comanda “LOAD DATA LOCAL INFILE”.

mysqli_sqlstate() –> retorna el codi d’error “SQLSTATE” de l’última operació MySQL.

mysqli_ssl_set() –> s’utilitza per establir una connexió segura fent servir SSL.

mysqli_stat() –> retorna l’estat actual del sistema.

mysqli_stmt_init() –> inicialitza una declaració i retorna un objecte per utilitzar amb “mysql_stmt_prepare()”.

mysqli_store_result() –> transfereix un conjunt de resultats de l’última consulta.

mysqli_thread_id() –> retorna la ID del fil de connexió actual.

mysqli_thread_safe() –> retorna si la biblioteca client està compilada com a “thread-safe”.

mysqli_use_result() –> inicia la recuperació d’un conjunt de resultats de l’última consulta executada utilitzant “mysql_real_query()”.

mysqli_warning_count() –> retorna el número d’avisos (perills) de l’última consulta de la connexió.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.