Consultes bàsiques de MySQL

SELECT: permet triar columnes i valors derivats d’aquestes.

DISTINCT (acompanyat de SELECT): permet especificar que es vol un únic exemples per les files repetides.

FROM: permet especificar les taules en les que s’ha de restringir la cerca de la clàusula SELECT.

ORDER BY: permet ordenar el resultat de la consulta (ASC/DESC).

WHERE: permet establir els criteris de cerca sobre les files generades per la clàusula FROM.

GROUP BY: permet agrupar les files resultants de les clàusules SELECT, FROM i WHERE segons una o més de les columnes seleccionades.

HAVING: permet especificar condicions de filtratge sobre els grups resultants de la clàusula GROUP BY.

La sintaxis bàsica d’una clàusula SELECT és:

SELECT [distinct]<expressió/columna>,<expressió/columna>,...

FROM <taula>, <taula>,...

[WHERE <condició de cerca>]

[GROUP BY <alias/columna>,<alias/columna>,...]

[HAVING <condició sobre grups>]

[ORDER BY <expressió/columna> [ASC|DESC],<expressió/columna>[ASC|DESC],...];

Operadors lògics

OR: (condició1 OR condició2) obliga a complir una o una altra condició.

AND: (condició1 AND condició2) obliga a complir vàries condicions al mateix temps.

NOT o !: (WHERE valor !0) permet establir negacions. Pot aplicar-se a qualsevol expressió.

Operadors aritmètics

Operadors bàsics: +, -, *, /,

DIV: divisió amb resultat enter.

MOD: residu d’una divisió.

Funcions d’agrupació complementàries a GROUP BY

AVG: calcula la mitjana dels arguments del camp indicat.

COUNT (): conta registres o arguments.

MIN (): indica el valor mínim dels arguments del camp indicat.

MAX (): indica el valor màxima dels arguments del camp indicat.

SUM(): suma els arguments del camp indicat.

Altres funcions i operadors

BETWEEN: (camp BETWEEN valor1 AND valor) especifica un rang determinat.

LIKE: operador de comparació de cadena de caràcters. (“_” representa un sol caràcter desconegut, mentres que “%” representa a qualsevol número de caràcters desconeguts).

IN: (camp IN (valor1,valor2,valor3)) fa que només es mostrin registres el “camp” dels quals contingui un dels valors indicats a l’expressió.

IS NULL / IS NOT NULL: (camp IS NULL) estableix com a condició que un camp sigui nul o no.

IS TRUE / FALSE: (camp IS TRUE / FALSE) estableix com a condició que un camp tingui un valor booleà vertader o fals.

AS: ((camp1 + camp2 AS CampSuma) assigna un àlies a un camp o expressió.

CAST(): (CAST (camp o expressió) AS tipus de dades noves) permet la conversió a un tipus de dades diferent. UNSIGNED fa referència a enters amb signe.

DATE_FORMAT (): (DATE_FORMAT(CampData,’%d/%m/%Y’)) permet establir un format de data específic. (%d = dia, %m = mes, %Y = any | les majúscules són importants).

NOW(): torna l’hora i data actuals dels sistema.

DATEDIF(data1,data2): permet calcular la diferència entre dates.

YEAR / MONTH / DAY(): agafa només l’any/mes/dia d’un camp de data.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.