Tipus de dades numériques a MySQL

Hi han varis tipus d’emmagatzamatge de dades numériques a MySQL, la diferència entre cada tipus és la quantitat de memòria que poden arribar a tenir així com el número de dades que poden guardar.

Els mes importants són:

  • Tinyint: 1 byte.  És un nombre enter amb o sense signe. Amb signe el rang de valors vàlids va des de -128 a 127. Sense signe, el rang de valors és de 0 a 255.
  • Smallint: 2 bytes. Nombre enter amb o sense signe. Amb signe el rang de valors va des de -32768 a 32767. Sense signe, el rang de valors és de 0 a 65535.
  • Mediumint: 3 bytes. Nombre enter amb o sense signe. Amb signe el rang de valors va des de -8.388.608 a 8.388.607. Sense signe el rang va des de 0 a16777215.
  • Int / Integer: 4 bytes. Nombre enter amb o sense signe. Amb signe el rang de valors va des de -2147483648 a 2147483647. Sense signe el rang va des de 0 a 429.4967.295
  • Bigint: 8 bytes.  Nombre enter amb o sense signe. Amb signe el rang de valors va des de -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807. Sense signe el rang va des de 0 a 18.446.744.073.709.551.615.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.