Amb CSS, es poden definir quatre tipus de posicions diferents als diversos elements que composen un document HTML. Són la posició estàtica, la relativa, la fixa i l’absoluta: Static És la que ve donada per defecte Es mou amb la finestra Agafa l’amplada de la finestra Se li pot donar la propietat float (left, right) i clear (left, right, both) Relative És igual que l’static, però posiciona respecte l’antecessor (en anglès, ancestor) sempre i quan no sigui estàtic Es pot posicionar respecte un top, un right, un bottom, o un left Fixed No es mou respecte la finestra; amb scroll no es mou No tenen en compte elsRead More →