Les bases de dades poden classificar-se de diferents maneres: segons el context en que es facin servir, la utilitat o les necessitats que satisfan. Segons la funció: Estàtiques: Són unicament de lectura. Es solen utilitzar per emmagatzemar dades de llarga duració, històriques, que perdurin en el temps. Dinàmiques: Les dades es modifiquen amb el temps. Permeten operacions com editar, esborrar o actualitzar, a més de la de llegir les dades. Segons el contingut: Bibliogràfiques: Nomès contenen una representació de la font primària que permet localitzar-la. Conte dades com autor, publicació, editorial, titol,… També pot contenir un resum o extracte, però mai el text complet. ElRead More →