Crear una sessió d’usuari

Cada usuari registrat a ‘X’ web té el seu espai o sessió personal on pot entrar i, per tant, no pot veure la dels demés. Per iniciar una sessió un cop s’ha confirmat la correspondència entre ‘usuari’ i ‘contrassenya’, s’haurà d’escriure el codi següent a cada arxiu que vulguem que sigui privat per aquest usuari (el codi es repeteix com a recordatori):

session_start();

 

Per altra banda, si es vol tancar la sessió, s’haurà d’escriure:

session_start(); //recordatori

session_destroy();

header('location:location.php'); //lloc on volem que redirigeixi si es desitja

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.